king-(3).jpg

 
หน่วยขึ้นตรง/Organic Units

    

ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
127 หมู่ 3 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (ศรีสมาน) ชั้น 8  ถ.ศรีสมาน ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทร. 0-2501-6660 ต่อ 5301     E-mail : admin.diec@mod.go.th