ปรับขนาดอักษร
แสดงผล
TH
พลเอก จิรวิทย์  เดชจรัสศรี ผู้อำนวยการศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร


logo-132-ป-กห-(TH)-(1).jpg

๘ เมษายน ๒๕๖๒ : วันที่ระลึกคล้ายวันสถาปนากระทรวงกลาโหม ครบ ๑๓๒ ปี
---------------------------------
                   กว่า ๑๓๒ ปีมาแล้ว ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้าง “โรงทหารหน้า” ขึ้น เพื่อใช้เป็นสถานที่สำคัญสำหรับกิจการทหารสมัยใหม่ ซึ่งนอกจากจะเป็นอาคารที่ทรงคุณค่าด้านสถาปัตยกรรมแล้ว ยังถือเป็นสถานที่ราชการสำคัญแห่งแรกของกิจการทหารที่มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันใช้เป็นที่ทำการของกระทรวงกลาโหมที่มีภารกิจและหน้าที่เกี่ยวกับการป้องกันและรักษาความมั่นคงของประเทศ
                   นับแต่อดีตกาล กิจการทหารได้ก่อกำเนิดขึ้นพร้อมกับกำเนิดชาติไทย และได้วิวัฒนาการเรื่อยมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงเล็งเห็นว่าการป้องกันประเทศและการดำรงไว้ซึ่งอิสรภาพ ตลอดจนบูรณภาพแห่งชาติให้สถิตสถาพรขึ้นอยู่กับกำลังทหารที่จะต้องมีการจัดให้เป็นระบบที่ทัดเทียมกับอารยประเทศ ในครั้งนั้นจึงโปรดเกล้าฯ ให้มีการจัดตั้งกรมยุทธนาธิการขึ้น เมื่อวันที่ ๘ เมษายน พุทธศักราช ๒๔๓๐ ด้วยเหตุนี้ ในวันที่ ๘ เมษายนของทุกปี 
จึงถือเป็นวันที่ระลึกคล้ายวันสถาปนากระทรวงกลาโหม
                   ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กระทรวงกลาโหมในฐานะองค์กรหลักด้านความมั่นคง  มีภารกิจในการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างสมพระเกียรติ เพื่อให้สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวและศูนย์รวมจิตใจ ตลอดจนเป็นสถาบันหลักที่สำคัญอย่างยั่งยืนตลอดไป ตามพระราโชบาย “สืบสาน รักษา ต่อยอด” ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่ทรงมีพระราชปณิธานในการสร้างความกินดีอยู่ดี การเสียสละเพื่อส่วนรวม และดำเนินโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
                   ทั้งนี้ กระทรวงกลาโหมได้ดำเนินการปฏิรูป พัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบบูรณาการทั้งกับส่วนราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ การปรับปรุงโครงสร้างการจัดส่วนราชการภายในให้มีความพร้อม สามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติในทุกรูปแบบ ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทด้านความมั่นคง และแผนการปฏิรูปประเทศ เพื่อมุ่งสู่กองทัพชั้นนำ ที่มีบทบาทด้านความมั่นคงของรัฐ และการส่งเสริมความมั่นคงของภูมิภาค โดยการบูรณาการวิจัย พัฒนาอุตสาหกรรม ป้องกันประเทศร่วมกับทุกภาคส่วน และส่งเสริมขีดความสามารถในการปฏิบัติการด้านไซเบอร์ทั้งเชิงรุกและ เชิงรับอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้กระทรวงกลาโหมยังได้เสริมสร้างความพร้อมในด้านกำลังพล ยุทโธปกรณ์การฝึกศึกษา เพื่อให้มีขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจที่มีความหลากหลาย
                   ปัจจุบันกระทรวงกลาโหม ได้รับมอบหมายให้สนับสนุนรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาที่สำคัญของชาติ อาทิ การแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และแรงงานผิดกฎหมาย การแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายขาดการรายงาน และไร้การควบคุม การบริหารจัดการขยะอีเล็กทรอนิกส์ การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ  ตลอดจนการแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งผลการปฏิบัติที่ผ่านมา ถือได้ว่าการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ มีความก้าวหน้าเป็นอย่างมาก และสามารถลดผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนได้เป็นอย่างดี
                   นอกจากนี้กระทรวงกลาโหมยังให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับมิตรประเทศ โดยเฉพาะประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน เพื่อให้เกิดความร่วมมือกันในการเผชิญกับภัยคุกคามข้ามชาติ และภัยพิบัติทางธรรมชาติ ซึ่งในปีนี้ประเทศไทยเป็นประธานจัดการประชุมด้านความมั่นคงในกรอบอาเซียน เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงที่ยังยืน และรองรับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ อันจะช่วยให้ประเทศไทยมีบทบาทนำ และนำมาซึ่งความมีเกียรติและศักดิ์ศรีในเวทีนานาชาติ
                   ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงกลาโหม  ๘ เมษายน ๒๕๖๒  กระทรวงกลาโหมจะธำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน     
ในทุกรูปแบบ ภายใต้วิสัยทัศน์ “กระทรวงกลาโหมมีกองทัพชั้นนำ มีบทบาทสำคัญด้านความมั่นคง และมีบทบาทนำในการส่งเสริมความมั่นคงของภูมิภาค” อันจะเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนให้ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
                   “กลาโหมเทิดราชา รักษ์ราษฎร์ ชาติมั่นคง”
-------------------------
                                                    
                                                     ผลิตโดย
                                                     สำนักงานเลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม