ปรับขนาดอักษร
แสดงผล
TH
พลเอก จิรวิทย์  เดชจรัสศรี ผู้อำนวยการศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร


การประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อ ๓ ธ.ค.๖๔
LINE_ALBUM_กจกรรมท-3_220112_0LINE_ALBUM_กจกรรมท-3_220112_1LINE_ALBUM_กจกรรมท-3_220112_2LINE_ALBUM_กจกรรมท-3_220112_3LINE_ALBUM_กจกรรมท-3_220112_4LINE_ALBUM_กจกรรมท-3_220112_5LINE_ALBUM_กจกรรมท-3_220112_6LINE_ALBUM_กจกรรมท-3_220112_7