ประกาศ ศอพท. เรื่อง การจัดจ้างพิมพ์หนังสือรายงานประจำปี ๒๕๖๔ เงินทุนหมุนเวียนอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

289158.jpg