กรอบรป-ผอ2-(2).jpg
พลเอก ไพบูลย์ วรวรรณปรีชา
ผู้อำนวยการศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
                        
                          
 
งานดานอตสาหกรรมปองกนประเทศและพลงงานทหาร.jpg   คมอการปฏบตงาน-ศอพท.jpgKM_DIEC_700x220-(2).jpg Header_LAW.JPG     cats.jpg  แบบสำรวจความพงพอใจ2.jpg    OIT-(1).pngcapital.jpg
 
หน่วยขึ้นตรง/Organic Units

    

ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
127 หมู่ 3 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (ศรีสมาน) ชั้น 8  ถ.ศรีสมาน ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทร. 0-2501-6660 ต่อ 5295