ปรับขนาดอักษร
แสดงผล
TH
พลเอก จิรวิทย์  เดชจรัสศรี ผู้อำนวยการศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร


 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
♦รัฐธรรมนูญ♦
♦พระราชบัญญัติ♦
1.พ.ร.บ.จัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๕๑
2.พ.ร.บ.จัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๖

3.พ.ร.บ.โรงงานผลิตอาวุธของเอกชน พ.ศ.๒๕๕๐
4.พ.ร.บ.ควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ.๒๕๓๐
5.
พ.ร.บ.ควบคุมยุทธภัณฑ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๒

6.พ.ร.บ.ควบคุมการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ซึ่งอาวุธยุทธภัณฑ์และสิ่งที่ใช้ในการสงคราม พ.ศ.๒๔๙๕
7.พ.ร.บ.อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ.๒๔๙๐

8.พ.ร.บ.เทคโนโลยีป้องกันประเทศ พ.ศ.๒๕๖๒
 
♦พระราชกฤษฎีกา♦
1.พ.ร.ฏ.ควบคุมการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ซึ่งอาวุธยุทธภัณฑ์และสิ่งที่ใช้ในการสงคราม พ.ศ.๒๕๓๕
2.พ.ร.ฏ.ควบคุมการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ซึ่งอาวุธยุทธภัณฑ์และสิ่งที่ใช้ในการสงคราม พ.ศ.๒๕๕๒ (ฉบับที่ ๒)
♦กฎกระทรวง♦ 
1.กฎกระทรวง (ฉบับที่ ๓) ออกตามความใน พ.ร.บ.ควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ.๒๕๓๐
2.กฎกระทรวง (พ.ศ.๒๕๓๔) ออกตามความใน พ.ร.บ.ควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ.๒๕๓๐
3.กฎกระทรวง การอนุญาต การต่ออายุในอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาต สั่งเข้า นำเข้า ผลิต หรือมีซึ่งยุทธภัณฑ์ พ.ศ.๒๕๕๕
4.กฎกระทรวง กำหนดยุทธภัณฑ์ของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) ที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ.๒๕๕๕
5.กฎกระทรวง การมีและใช้อาวุธปืน เครื่องกระสุน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน ของหน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจและการมอบให้ประชาชนมีและใช้เพื่อช่วยเหลือราชการ พ.ศ.๒๕๕๓
6.กฎกระทรวง ออกตามความในพระราชอาวุธปืน เครื่องกระสุน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ.๒๔๙๐
7.กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสั่งหรือนำเข้ามาในราชอาณาจักร ซึ่งวัตถุหรืออาวุธเพื่อใช้ในการผลิตอาวุธ หรือเป็นตัวอย่างหรือเพื่อวิจัยเกี่ยวกับการผลิตอาวุธ และการขนย้ายวัตถุหรืออาวุธที่ใช้ในการผลิตอาวุธ หรืออาวุธที่ผลิตขึ้น พ.ศ.๒๕๕๔

8.กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตขายหรือจำหน่ายอาวุธให้แก่บุุคคลอื่น นอกจากหน่วยงานตามมาตรา ๗ พ.ศ.๒๕๕๔
9.กฎกระทรวง กำหนดค่าธรรมเนียมสำหรับการประกอบกิจการโรงงานผลิตอาวุธของเอกชน พ.ศ.๒๕๕๓
10.กฏกระทรวง ฉบับที่ ๘ (พ.ศ.๒๕๒๓) ออกตามความใน คำสั่ง ปร.๓๗ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๑๙

11.กฏกระทรวง การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตการผลิต ขาย นำหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งยาแผนโบราณ พ.ศ.๒๕๕๕
12.กฎกระทรวง การอนุญาตประกอบกิจการโรงงานผลิตอาวุธ พ.ศ.๒๕๕๕
♦ประกาศกระทรวงกลาโหม♦
1.ประกาศ กห. เรื่อง กำหนดยุทธภัณฑ์ที่ต้องขออนุญาตตาม พ.ร.บ.ควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ.๒๕๕๐
2.ประกาศ กห. เรื่อง กำหนดชนิดยุทธภัณฑ์ที่ต้องขออนุญาต พ.ร.บ.ควบคุมยุทธภัณฑ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๐
3.ประกาศ กห. เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ.๒๕๓๐ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๓
4.ประกาศ กห. เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ.๒๕๓๐
5.ประกาศ กห. เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ.๒๕๓๐ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๔๗
6.ประกาศ กห. เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ.๒๕๓๐ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๔๗
7.ประกาศ กห. เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏบัติตาม พ.ร.บ.ควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ.๒๕๓๐ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๔๗
8.ประกาศ กห. เรื่อง กำหนดชนิดยุทธภัณฑ์ที่ต้องขออนุญาตตาม พ.ร.บ.ควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ.๒๕๓๐ (ฉบับที่ ๒) 
9.ประกาศ กห. เรื่อง กำหนดชนิดยุทธภัณฑ์ที่ต้องขออนุญาตตาม พ.ร.บ.ควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ.๒๕๓๐
10.ประกาศ กห. กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงาน และกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์การควบคุมและการกำกับ ดูแลการผลิต การค้า การครอบครอง การขนส่งดอกไม้เพลิงและวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตดอกไม้เพลิง พ.ศ.๒๕๔๗
11.ประกาศ กห. เรื่อง กำหนดแบบบัตรประจำตัวของเจ้าหน้าที่และพนักงานเจ้าหน้าที่
12.ประกาศ กห. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการอนุญาตให้ผลิตเฉพาะส่วนประกอบของอาวุธเป็นการเฉพาะคราว
13.ประกาศ กห. เรื่องคำขอรับใบอนุญาต คำขอต่อไบอนุญาต คำขอรับใบแทนใบอนุญาต และแบบใบอนุญาตสั่งเข้ามา นำเข้ามา ผลิต หรือมีซึ่งยุทธภัณฑ์
ระเบียบ / ระเบียบเงินทุนหมุนเวียน ฯ /เงินอุดหนุน ฯ ♦
1.ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ พ.ศ.๒๕๖๑
2.ระเบียบ กห.ว่าด้วยเงินทุนหมุนเวียนอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ พ.ศ.๒๕๒๙
3.ระเบียบ กห.ว่าด้วยเงินทุนหมุนเวียนอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๗
4.ระเบียบ กห.ว่าด้วยเงินทุนหมุนเวียนอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๔
5.ระเบียบ กห.ว่าด้วยการบัญชีเงินทุนหมุนเวียนอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ พ.ศ.๒๕๒๒
6.ระเบียบ กห.ว่าด้วยการบัญชีเงินทุนหมุนเวียนอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๒๙
7.ระเบียบ กห.ว่าด้วยการบัญชีเงินทุนหมุนเวียนอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๔
8.ระเบียบ กห.ว่าด้วยเงินทุนหมุนเวียนโรงงานผลิตวัตถุระเบิดทหาร พ.ศ.๒๕๓๒
9.ระเบียบ กห.ว่าด้วยเงินทุนหมุนเวียนโรงงานผลิตวัตถุระเบิดทหาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๖
10.ระเบียบ กห.ว่าด้วยเงินทุนหมุนเวียน ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ พ.ศ.๒๕๔๗

11.ระเบียบ กห.ว่าด้วยเงินทุนหมุนเวียนโรงงานเภสัชกรรมทหาร พ.ศ.๒๕๕๐
12.ระเบียบ สป.ว่าด้วยการพัสดุ การขายผลิตภัณฑ์ และอำนาจการสั่งจ่ายเงินที่ดำเนินการโดยเงินทุนหมุนเวียน ฯ พ.ศ.๒๕๕๔
13.ระเบียบ สป.ว่าด้วยเงินอุดหนุนการสำรวจปิโตรเลียมบนบกในภาคเหนือของ พท.ศอพท. พ.ศ.๒๕๑๘
14.
ระเบียบ สป.ว่าด้วยเงินอุดหนุนการสำรวจปิโตรเลียมบนบกในภาคเหนือของ พท.ศอพท. ( ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๘
15.ระเบียบ สป.ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินอุดหนุนการสำรวจปิโตรเลียมบนบกในภาคเหนือของ พท.ศอพท. เพื่อการสวัสดิการ พ.ศ.๒๕๕๑

16.ระเบียบ กห.ว่าด้วยเงินทุนหมุนเวียนโรงงานแบตเตอรี่ทหาร พ.ศ.๒๕๕๑
17.ระเบียบ กห.ว่าด้วยการเก็บรักษากระสุนและวัตถุระเบิดสำหรับโรงงานผลิตอาวุธของเอกชน พ.ศ.๒๕๔๒
18.ระเบียบ อท.ศอพท.ว่าด้วยหน้าที่และการควบคุมการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ควบคุมและตรวจสอบประจำโรงงานผลิตอาวุธ พ.ศ.๒๕๕๖
19.ระเบียบ กห. ว่าด้วยการจัดเจ้าหน้าที่ควบคุมและตรวจสอบประจำโรงงานผลิตอาวุธ พ.ศ.๒๕๕๑
20.เพิ่มเติม คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (เฉพาะ) ที่ ๑๘๗/๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียน ลง ๓ เม.ย.๕๘
♦คำสั่ง, มาตรการ♦
1.คำสั่ง กห.(เฉพาะ) ที่ ๑๙๕/๕๒ ลง ๑๘ มิ.ย.๕๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
2.คำสั่ง กห.(เฉพาะ) ที่ ๒๒๗/๕๓ ลง ๒๙ ก.ค.๕๓ เรื่องแก้ไขคำสั่งกระทรวงกลาโหม
3.คำสั่ง กห.(เฉพาะ) ที่ ๖๗/๓๐ ลง ๑๒ มิ.ย.๓๐ เรื่องการบริหารโครงการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ 
4.คำสั่ง กห. ที่ ๙๒๘/๒๕๓๕ ลง ๒๓ ธ.ค.๓๕ เรื่อง กำหนดนโยบายการดำเนินการเกี่ยวกับกิจการอุตสาหกรรมทหาร
5.คำสั่ง กห.(เฉพาะ) ที่ ๑๔๒/๓๐ เรื่อง การพิจารณาคำขอรับใบอนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาวุธสำหรับราชการทหารและตำรวจ
6.คำสั่ง อท.ศอพท. (เฉพาะ) ที่ ๒๒๕/๕๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคำขอรับใบอนุญาตตั้งโรงงานทำ ประกอบ ซ่องแซมหรือเปลี่ยนลักษณะอาวุธ สำหรับราชการทหารและตำรวจ

7.ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยาแผนปัจจุบันตามกฏหมายว่าด้วยยา พ.ศ.๒๕๕๔
8.หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตวัตถุอันตรายในความรับผิดชอบของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
9.มาตรการควบคุมยุทธภัณฑ์และวัตถุระเบิด

10.มาตรการว่าด้วยการขนย้ายกระสุนและวัตถุระเบิดทางถนนของโรงงานผลิตอาวุธเอกชน พ.ศ.๒๕๔๘