ติดต่องานด้านอุตสาหกรรม ฯ
ทะเบียนรายชื่อผู้ติดต่อประสานงานด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
 
กองงาน ยศ - ชื่อสกุล  ตำแหน่ง เบอร์โทร/มือถือ/อีเมล
กนผ.ศอพท. พ.อ.เฉลิมพงษ์  วงษ์สุวรรณ    
ผอ.กนผ.ศอพท.
 
 
02 501 6831
09 5454 7643
[email protected]
พ.อ.ชิติสรรค์ ธงอาษา            
รอง ผอ.กนผ.ศอพท.
 
 
0 2501 6833
09 5454 8087
[email protected]
พ.ต.ชินวุฒิ ชิตวัชระ
หน.นโยบายและแผน กนผ.ศอพท.
 
 
0 2560 5295
08 1905 9579
[email protected]
พ.ท.สุริยาวุธ ธนวัฒน์
หน.โครงการ กนผ.ศอพท.
0 2560 5297
08 1422 5497
[email protected]
พ.ท.หญิง สุทธินันท์ สงวนวงศ์        
หน.ผลิตภัณฑ์ กนผ.ศอพท
02 560 5296
08 9037 8833
 
 
กองงาน ยศ - ชื่อสกุล  ตำแหน่ง เบอร์โทร/มือถือ
กพอท.ศอพท. พ.อ.นฤดม สุริยกมล                  
ผอ.กพอท.ศอพท.
 
 
0 2501 6832
09 3323 2222
 
พ.อ.หญิง น้ำทิพย์  ศรีสวัสดิ์          
รอง ผอ.กพอท.ศอพท.
 
 
0 2560 5283
09 0983 4088
[email protected]
น.อ.บวรศักดิ์ วิเศษรจนา   
รอง ผอ.กพอท.ศอพท.
 
0 2560 5283
09 5550 3946
พ.ท.หญิง อรพรรณ  วิทยาสารรณยุต 
หน.พัฒนาอุตสาหกรรมฯ
 
 
02 560 5282
09 5454 8730
 
พ.ท.หญิง วรรณภา มะลิใจ   
หน.พัฒนาพลังงานทหารฯ
 
0 2560 5108
09 5497 1839
 
  พ.ต.หญิง ประวีณา วิริยะสัจจะ
หน.ควบคุมอุตสาหกรรมทหารฯ
0 2560 5108
09 5454 8729
 
 
 
กองงาน ยศ - ชื่อสกุล  ตำแหน่ง เบอร์โทร/มือถือ/อีเมล
 
กลาง.ศอพท.
พ.อ.บุญเชิด นครรัมย์                 
ผอ.กลาง.ศอพท.
 
 
02 501 6830
06 3939 8789
06 2595 5465
[email protected]
พ.อ.หญิง ไพจิตร ชัยศรีสวัสดิ์
รอง ผอ.กลาง.ศอพท.
 
 
02 560 5300
08 1780 8487
[email protected]
พ.อ.หญิง วรรณสิริ วงษ์สุวรรณ   
รอง ผอ.กลาง.ศอพท.
 
 
02 560 5301
06 3564 4655
 
            
หน.บริการ กลาง.ศอพท.
 
 
พ.ท.หญิง มัญชุสา ตันเลิศ        
หน.การส่งกำลัง กลาง.ศอพท.
 
02 560 5302
08 1948 9456
[email protected]

น.ท.หญิง นงเยาว์ กาฬดิษฐ์
หน.กำลังพล กลาง.ศอพท.
 
0 2560 5300
08 4450 6538
[email protected]
น.ท.หญิง  จุฑาภรณ์ นิลจง ร.น.     
หน.ธุรการ กลาง.ศอพท.
02 560 5301
08 1371 6465
[email protected]

 
หมายเหตุ   
ตั้งแต่ระดับ ผอ.กอง  ลงมาถึงระดับ หน.แผนก ติดต่อประสานงานด้านการส่งกำลังบำรุง/ด้านนโยบายและแผน