ปรับขนาดอักษร
แสดงผล
TH
พลเอก ไพบูลย์ วรวรรณปรีชา ผู้อำนวยการศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร


หน้าแรก >New > โครงสร้าง > กองพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
 
กองพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
 
ผอ-กพอท-(2).jpg
         
ผอ-หน-แผนก-sep-2020-กพอท2.jpg
 
ภารกิจ  มีหน้าที่ พิจาณา เสนอความเห็น วางแผน อำนวยการ ประสานงานและดำเนินการด้านการพัฒนา การวิเคราะห์และประเมินผล การกำหนดมาตรฐาน การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ งานด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศประเทศและพลังงานทหาร และอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
          การแบ่งมอบ  เป็นส่วนราชการขึ้นตรงต่อศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
          ขอบเขตความรับผิดชอบและหน้าที่ที่สำคัญ
              1. พิจารณา เสนอความเห็น วางแผน ประสานงาน และดำเนินการในด้านการพัฒนาของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
              2. พิจารณา เสนอความเห็น วางแผน และประสานงาน กำกับดูแล และพัฒนาบุคลากรในด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
              3. พิจารณา วิเคราะห์ ดำเนินการ ประเมินผล การกำหนดมาตรฐาน การควบคุมยุทธภัณฑ์และโรงงานผลิตอาวุธเอกชน ตลอดจนรายงานเกี่ยวกับสถานภาพการดำเนินงานด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและการพลังงานทหาร
              4. พิจารณา เสนอความเห็น วางแผน ประสานงาน และดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศประเทศและพลังงานทหาร
              5. พิจารณา วางแผน ประสานงาน และดำเนินการเกี่ยวกับการอบรม การสัมมนา ทั้งในประเทศและต่างประเทศของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
              6. พิจารณา เสนอความเห็น วางแผน ประสานงาน และดำเนินการในด้านการแก้ไช ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือส่งผลกับอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
              7. ดำเนินงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
          การแบ่งส่วนราชการและหน้าที่  กองพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร  แบ่งส่วนราชการออกเป็น
               1. แผนกพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร  มีหน้าที่ พิจารณา เสนอความเห็น วางแผน อำนวยการ ประสานงาน และดำเนินการในด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและการพลังงานทหาร รวมทั้ง การอบรม การสัมมนา การแก้ไข ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือส่งผลกับอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและการพลังงานทหาร และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
                2. แผนกวิเคราะห์และประเมินผล  มีหน้าที่ พิจารณา วางแผน อำนวยการ ประสานงาน วิเคราะห์ ประเมินผล การกำหนดมาตรฐาน การควบคุมยุทธภัณฑ์และโรงงานผลิตอาวุธเอกชน ตลอดจนรายงานสถานภาพการดำเนินงานด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและการพลังงานทหารและปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
                3. แผนกสารสนเทศ  มีหน้าที่ พิจารณา เสนอความเห็น วางแผน อำนวยการ ประสานงาน และดำเนินกรรมวิธีข้อมูล เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ งานด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและการพลังงานทหาร ทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนดำเนินการในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
                4. ธุรการกอง(เพื่อพลาง)