ปรับขนาดอักษร
แสดงผล
TH
TH
พลเอก ไพบูลย์ วรวรรณปรีชา ผู้อำนวยการศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร


หน้าแรก > New > โครงสร้าง > สำนักงานงบประมาณ >
 
สำนักงานงบประมาณ
ผอ-หน-แผนก-sep-2020-สง.jpg
   
 ภารกิจ

        - จัดทำของงบประมาณรายจ่ายประจำปี และจัดทำคำขอประมาณการรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนอุตสาหกรรมป้องกันประเทศประจำปี รวมทั้งรวบรวมคำขอประมาณการรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนประจำปี ของ นขต.ศอพท.
        - บริหารและควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี และเงินทุนหมุนเวียนอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
        - ตรวจสอบและประเมินผลงบประมาณรายจ่ายประจำปี