ปรับขนาดอักษร
แสดงผล
TH
TH
พลเอก ไพบูลย์ วรวรรณปรีชา ผู้อำนวยการศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร


หน้าแรก > New > โครงสร้าง > ตรวจสอบภายใน >
 
ตรวจสอบภายใน
นตส-ต-ค-๖๔.jpg
   
 ภารกิจ

            - จัดทำแผนกการตรวจสอบภายในประจำปี ให้เสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการ
            - รายงานผลการตรวจสอบภายใน และให้เสนอรายงานตามแผนการตรวจสอบ กรณีที่ตรวจสอบพบข้อผิดพลาดที่จะมีผลเสียหายต่อส่วนราชการ หรือผู้บังคับบัญชา
            - รายงานการจัดซื้อจัดจ้างตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
            - ประสานงานด้านการตรวจสอบกับกรรมการตรวจสอบภายในจาก สตน.กห. และคณะเจ้าหน้าที่ของสำนัก งานตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อรับการตรวจ ฯ
            - ให้คำปรึกษากับ นขต.ศอพท. ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน