ปรับขนาดอักษร
แสดงผล
TH
TH
พลเอก ไพบูลย์ วรวรรณปรีชา ผู้อำนวยการศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร


หน้าแรก > New > โครงสร้าง > ฝ่ายพระธรรมนูญ >
 
ฝ่ายพระธรรมนูญ
 
ธน-ต-ค-๖๔.jpg
ภารกิจ
            -  ตรวจร่างสัญญาต่างๆ ของทางราชการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ
            - ตอบข้อหารือหรือวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับระเบียบของทางราชการที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของหน่วย เพื่อช่วยให้การวินิจฉัยหรือแก้ปัญหานั้นๆ มีความถูกต้องและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ
            - สืบสวนและสอบสวนคดีตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชารวมถึงเป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายของผู้บังคับบัญชา
            - ศึกษาพิจารณา รวบรวมแสวงหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายและให้ความเห็นทั้งในข้อกฎหมายและข้อเท็จจริงในการสอบสวน และดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วย