ปรับขนาดอักษร
แสดงผล
TH
TH
พลเอก ไพบูลย์ วรวรรณปรีชา ผู้อำนวยการศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร


 
กองกลาง
 ผอ-กลาง-ต-ค-๖๔.jpg
     กลาง-ต-ค-๖๔.jpg

  ภารกิจ
  มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการธุรการ การสารบรรณ การกำลังพล การสวัสดิการ พลาธิการ การส่งกำลัง การขนส่ง การักษาความปลอดภัย และการบริการอื่น ๆ รวมทั้งเรื่องต่าง ๆ ที่มิได้เป็นหน้าที่ของกองใดกองหนึ่งโดยเฉพาะ มีผู้อำนวยการกองกลางเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
          การแบ่งมอบ  เป็นส่วนราชการขึ้นตรงต่อศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
          ขอบเขตความรับผิดชอบและหน้าที่ที่สำคัญ
              1. ดำเนินการเกี่ยวกับการธุรการ และการสารบรรณ
              2. ดำเนินการเกี่ยวกับการกำลังพลของศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
              3. ดำเนินการเกี่ยวกับการสวัสดิการ การพลาธิการ การส่งกำลัง การขนส่ง การักษาความปลอดภัยและการบริการอื่น ๆ
              4. ดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษาของกำลังพลภายในประเทศ
              5. ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดหา ควบคุม เก็บรักษา แจกจ่าย จำหน่ายสิ่งอุปกรณ์ ส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จ วัตถุดิบ วัสดุที่ใช้ในการผลิต และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการซ่อมบำรุงสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อสนับสนุนโครงการตามที่ได้รับมอบหมาย
              6. ดำเนินงานในเรื่องต่าง ๆ ที่มิได้เป็นหน้าที่ของกองใดโดยเฉพาะ
          การแบ่งส่วนราชการและหน้าที่  กองกลาง แบ่งส่วนราชการออกเป็น
              1. แผนกธุรการ  มีหน้าที่ดำเนินการทางด้าน การธุรการ และการสารบรรณ ของศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
              2. แผนกกำลังพล  มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการบรรจุ เลื่อน ลด ปลด ย้าย โอน ลาออก ให้ออก การศึกษาของกำลังพลภายในประเทศ การคดี การลงทัณฑ์ บำเหน็จความชอบ และประวัติรับราชการของข้าราชการใน ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร และงานด้านกำลังพลอื่น ๆ
              3. แผนกบริการ  มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับ การขนส่ง การควบคุมและซ่อมบำรุงยานพาหนะ การสวัสดิการ การรักษาความปลอดภัย และการบริการอื่น ๆ ให้กับศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
              4. แผนกส่งกำลัง  มีหน้าที่วางแผน ประสานงาน พิจารณา และดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดหา จัดจ้าง เก็บรักษา การเบิก-จ่าย การพลาธิการ การจัดทำบัญชี การควบคุมทางบัญชี การซ่อมบำรุง และการจำหน่ายพัสดุต่าง ๆ ของศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร