ปรับขนาดอักษร
แสดงผล
TH
พลเอก จิรวิทย์  เดชจรัสศรี ผู้อำนวยการศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร


รายงานสรุปผลการปฏิบัติตามแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ ศอพท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน (ต.ค.๖๔ - มี.ค.๖๕)

10/3/2565