ปรับขนาดอักษร
แสดงผล
TH
พลเอก จิรวิทย์  เดชจรัสศรี ผู้อำนวยการศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร


รายงานสรุปผลการปฏิบัติตามแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ ศอพท. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รอบ ๑๒ เดือน (ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔)

11/3/2565