ปรับขนาดอักษร
แสดงผล
TH
พลเอก จิรวิทย์  เดชจรัสศรี ผู้อำนวยการศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร


สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

10/3/2565
 
จำแนกตามแผนงาน - ผลผลิต - กิจกรรม - งบรายจ่าย - ประเภทรายจ่าย ของ ศอพท.
                                                         Download