สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

จำแนกตามแผนงาน - ผลผลิต - กิจกรรม - งบรายจ่าย - ประเภทรายจ่าย ของ ศอพท.
                                                         Download