ปรับขนาดอักษร
แสดงผล
TH
พลเอก ไพบูลย์ วรวรรณปรีชา ผู้อำนวยการศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร


งานด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
งานดานอตสาหกรรมปองกนประเทศและพลงงานทหาร-(1).jpg
 
(แผนการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ กห. พ.ศ.2560-2564)


 - คณะกรรมการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ กระทรวงกลาโหม

 - วงรอบการดำเนินการจัดหาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ตามบันทึกข้อตกลงการสั่งซื้อ/สั่งจ้างผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ระหว่าง สป.(ศอพท.) กับ บก.ทท.และเหล่าทัพ

- ทะเบียนรายชื่อผู้ติดต่อประสานงานด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร