กรอบรป-ผอ2-(2).jpg
พลเอก ไพบูลย์ วรวรรณปรีชา
ผู้อำนวยการศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
งานด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
งานดานอตสาหกรรมปองกนประเทศและพลงงานทหาร-(1).jpg
 
(แผนการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ กห. พ.ศ.2560-2564)


 - คณะกรรมการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ กระทรวงกลาโหม

 - วงรอบการดำเนินการจัดหาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ตามบันทึกข้อตกลงการสั่งซื้อ/สั่งจ้างผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ระหว่าง สป.(ศอพท.) กับ บก.ทท.และเหล่าทัพ

- ทะเบียนรายชื่อผู้ติดต่อประสานงานด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร

 

 
 


 
 

    

ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
127 หมู่ 3 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (ศรีสมาน) ชั้น 8  ถ.ศรีสมาน ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทร. 0-2501-6660 ต่อ 5295