กรอบรป-ผอ2-(2).jpg
พลเอก ไพบูลย์ วรวรรณปรีชา
ผู้อำนวยการศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
 
1
/
/


กระทรวงกลาโหมมีบทบาทในเสาหลักด้านประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEANPolitical---Security-Community:-APSC) อย่างต่อเนื่องผ่านกลไกที่เป็นรูปธรรม   โดยมีการจัดการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน (ASEAN Defence Ministers’ Meeting: ADMM) ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับความร่วมมือทางทหารของอาเซียนให้เทียบเท่าความร่วมมือ ในด้านการต่างประเทศและเศรษฐกิจ ซึ่งการประชุม ADMM ได้รับการริเริ่มในที่ประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN-Summit-Meeting)-ครั้งที่-๑๐-เมื่อวันที่-๒๙-พฤศจิกายน-๒๕๔๗-ณ-กรุงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยที่ประชุมได้รับรองแนวความคิดเรื่องการจัดให้มีการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน ซึ่งต่อมาเมื่อวันที่ ๘ – ๙ พฤษภาคม ๒๕๔๙ มาเลเซียในฐานะประธานอาเซียนได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ADMM ขึ้นเป็นครั้งแรก โดยมีฉันทามติที่จะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยหน่วยงานในกระทรวงกลาโหมที่ดำเนินการจัดการประชุมในกรอบ ADMM คือ สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักนโยบายและแผนกลาโหม ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมโดยมีหน้าที่ดำเนินการด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ความร่วมมือด้านความมั่นคงระดับกระทรวง กับหน่วยงานภายในประเทศ รวมทั้งกับกระทรวงกลาโหมมิตรประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ ในกิจการที่เกี่ยวข้องกับอาเซียน


51217600_1956796921104581_8506308877212450816_n.png


เอกสาร / ความรู้ที่เกี่ยวข้อง (ดาวน์โหลด)


 

    

ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
127 หมู่ 3 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (ศรีสมาน) ชั้น 8  ถ.ศรีสมาน ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทร. 0-2501-6660 ต่อ 5295