ปรับขนาดอักษร
แสดงผล
TH
TH
พลเอก จิรวิทย์  เดชจรัสศรี ผู้อำนวยการศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร


แจ้งเรื่องร้องเรียน
โดยศูนย์รับเรื่องร้องเรียนประจำหน่วยงาน ได้เปิดให้ ข้าราชการ ลูกจ้าง และประชาชน สามารถร้องเรียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้โดยขอให้ท่าน ส่งข้อร้องเรียน ซึ่งหนังสือร้องเรียนทุกฉบับจะได้รับการพิจารณา และดำเนินการตรวจสอบโดยศูนย์รับเรื่องร้องเรียนประจำหน่วยงาน 

 

เรื่อง
เรื่อง
Enter security code:
 Security code

 

 

* * * ข้อมูลเกี่ยวกับ ชื่อ ที่อยู่ โทรศัพท์ และ E-mail จะมีประโยชน์สำหรับการติดต่อกลับ เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมหรือเพื่อรายงานผลให้ท่านทราบ ถ้าหากท่านไม่ประสงค์จะให้ติดต่อกลับหรือไม่ต้องการเปิดเผย ก็ไม่จำเป็นต้องแสดงข้อมูลดังกล่าว ลงในอีเมล์

                                                                   ขั้นตอนการจัดการต่อข้อร้องเรียน

แผนภมการจดการขอรองเรยน_Page_1.jpgแผนภมการจดการขอรองเรยน_Page_2.jpg1619530014251.jpgแผนภมขอรองเรยน-(1).jpg

แผนภูมิการจัดการข้อร้องเรียน Download

แผนภูมิข้อร้องเรียน Download

แสดงข้อมูลที่จำเป็นต้องใส่
เรื่อง
เรื่อง
Enter security code:
 Security code

 * * * ข้อมูลเกี่ยวกับ ชื่อ ที่อยู่ โทรศัพท์ และ E-mail จะมีประโยชน์สำหรับการติดต่อกลับ เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมหรือเพื่อรายงานผลให้ท่านทราบ ถ้าหากท่านไม่ประสงค์จะให้ติดต่อกลับหรือไม่ต้องการเปิดเผย ก็ไม่จำเป็นต้องกรอกข้อมูลดังกล่าว ดำเนินการโดย  หน่วยการรับเรื่องร้องเรียน