ปรับขนาดอักษร
แสดงผล
TH
TH
Complain Accept

By Complaint Center is open to the Government agencies and the public can make a complaint electronically by asking you to fill out. Complete the form below, which cover all the complaints will be considered. And conducted by Complaint Center of the agency.

* This information is required.

Required form 'Complain' does not exist.


*** Information about name, address, phone and E-mail can be useful for us. For more information, or to report the results to you. If you do not wish for us to contact you or do not want to reveal,do not need to fill it.

แสดงข้อมูลที่จำเป็นต้องใส่
Required form 'Complain' does not exist.

 * * * ข้อมูลเกี่ยวกับ ชื่อ ที่อยู่ โทรศัพท์ และ E-mail จะมีประโยชน์สำหรับการติดต่อกลับ เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมหรือเพื่อรายงานผลให้ท่านทราบ ถ้าหากท่านไม่ประสงค์จะให้ติดต่อกลับหรือไม่ต้องการเปิดเผย ก็ไม่จำเป็นต้องกรอกข้อมูลดังกล่าว ดำเนินการโดย  หน่วยการรับเรื่องร้องเรียน