ปรับขนาดอักษร
แสดงผล
TH
พลเอก จิรวิทย์  เดชจรัสศรี ผู้อำนวยการศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร


                                                               การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
                               Open Data Integrity and Transparency Assessment (OIT)
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

                                                     คำรับรองการปฏิบัติราชการของ นขต.สป.
              ตัวชี้วัดที่ ๖ ร้อยละความสำเร็จของการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะของ นขต.สป. เพื่อขับเคลื่อน สป.
                                                    ให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ

คำอธิบาย

เป็นตัวชี้วัดที่สนับสนุนกระบวนการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะของหน่วย ซึ่ง สป. จะต้องรับการประเมินจากสำนักงาน ป... ในภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.. ๒๕๖๕ กระบวนการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะให้ภาคประชาชนทั่วไป ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
สามารถเข้าถึงและรับรู้ข้อมูลข่าวสาร แนวนโยบาย ผลการปฏิบัติตามแนวนโยบาย ข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ
การกำหนดกติกา หลักเกณฑ์ และกระบวนการทางานของหน่วย ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาการมีส่วนร่วมในการบริหารราชการ
ของหน่วยที่มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ วัดความสำเร็จจากการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะของหน่วย
ตามที่กำหนดในแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
(Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)       
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.. ๒๕๖๕


เงื่อนไข
ให้ นขต.สป. ดำเนินการจัดทำและเปิดเผยข้อมูลสาธารณะในความรับผิดชอบ ตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
(Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้มีความถูกต้องครบถ้วน โดยนำข้อมูลเข้าระบบการเปิดเผย
สู่สาธารณะทางเว็บไซต์ของ สป. ภายในห้วงเวลาที่กำหนด
 
ชื่อหน่วยงาน ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร (ศอพท.)
เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน http://diec.mod.go.th/home

---------------------------------------------------
 
 
ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
 
 Link URL
 
 
O1 โครงสร้างหน่วยงาน -    แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วย
-    ประกอบด้วยตำแหน่งที่สำคัญ และการแบ่งส่วนงานภายใน เช่น สำนัก กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น
http://diec.mod.go.th/structure.aspx  
O2 ข้อมูลผู้บริหาร -    แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน
-    ประกอบด้วยชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง รูปถ่าย ช่องทางการ การติดต่อ ผู้บริหารสูงสุดหรือหัวหน้าหน่วยงาน และผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารของหน่วยงาน
http://diec.mod.go.th/boss.aspx  
O3 อำนาจหน้าที่ -    แสดงข้อมูลหน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด http://diec.mod.go.th/introduce/diec-Recommend.aspx  
O4 แผนยุทธศาสตร์หรือ
แผนพัฒนาหน่วยงาน
-    แสดงแผนการดำเนินการภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะมากกว่า ๑ ปี
-    มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น ยุทธศาสตร์หรือแนวทาง เป้าหมาย ตัวชี้วัด เป็นต้น
-    เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. ๒๕๖๕
http://diec.mod.go.th/News/pdf/PDF-62/yuttasat60-64.aspx  
 
O5 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน -    แสดงข้อมูลการติดต่อ อย่างน้อยประกอบด้วย
  • ที่อยู่หน่วยงาน
  • หมายเลขโทรศัพท์
  • หมายเลขโทรสาร
  • ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
  • แผนที่หน่วยงาน
http://diec.mod.go.th/contactus.aspx
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง -    แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน https://diec.mod.go.th/PDF/2022/06.aspx
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ -    แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน
-    เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๖๕
http://diec.mod.go.th/Activity.aspx
 
O8 Q&A -    แสดงตำแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้ และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้คำตอบกับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง เช่น Webboard, กล่องข้อความถาม-ตอบ เป็นต้น http://diec.mod.go.th/contactus/QuestionandAnswer.aspx
O9 Social Network -    แสดงตำแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ที่สามารถเชื่อมโยงไปยังเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วย เช่น Facebook, Instagram เป็นต้น ไม่ได้รับการแบ่งมอบ
 
O10 แผนดำเนินงานประจำปี -    แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะ ๑ ปี
-    มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการหรือกิจกรรม งบประมาณที่ใช้ ระยะเวลาในการดำเนินการ เป็นต้น
-    เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. ๒๕๖๕
https://diec.mod.go.th/News/สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ ๖ เดือน -    แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี
-    มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน เป็นต้น
-    เป็นข้อมูลในระยะเวลา ๖ เดือนแรกของปี พ.ศ. ๒๕๖๕
https://diec.mod.go.th/News/สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี -    แสดงผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี
-    มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงาน เช่น ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น
-    เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. ๒๕๖๔
https://diec.mod.go.th/PDF/2022/O12-O20-รายงานผลการใชจายงบประมาณ-ป-64.aspx
 
O13 มาตรฐานการปฏิบัติงาน -    แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
-    มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น เป็นคู่มือปฏิบัติภารกิจใด สำหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานตำแหน่งใด กำหนดวิธีการขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร เป็นต้น
http://diec.mod.go.th/diec-guidelinediec.aspx
O14 มาตรฐานการให้บริการ -    แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน
-    มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ เช่น เป็นคู่มือสำหรับบริการหรือภารกิจใด กำหนดวิธีการ ขั้นตอนการให้บริการหรือการติดต่ออย่างไร เป็นต้น
ไม่ได้รับการแบ่งมอบ
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ -    แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน
-    เป็นข้อมูลในระยะเวลาอย่างน้อย ๖ เดือนแรกของปี พ.ศ. ๒๕๖๔
ไม่ได้รับการแบ่งมอบ
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ -    แสดงผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของหน่วยงาน
-    เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. ๒๕๖๓
ไม่ได้รับการแบ่งมอบ
 
 
 
O17 E–Service -    แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการกับหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อขอรับบริการ
-    สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้น ได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
ไม่ได้รับการแบ่งมอบ
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปี
-    แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานที่มีระยะ ๑ ปี
-    มีข้อมูลรายละเอียดตามแผนฯ เช่น งบประมาณตามแหล่งที่ได้รับการจัดสรร งบประมาณตามประเภทรายการใช้จ่าย เป็นต้น
-    เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. ๒๕๖๕
https://diec.mod.go.th/PDF/2022/018-020-รายงานสถานภาพงบประมาณประจำป-พ-ศ-๒๕๖๕-(1).aspx
O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ ๖ เดือน -    แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
-    มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นต้น
-     เป็นข้อมูลในระยะเวลา ๖ เดือนแรกของปี พ.ศ.๒๕๖๕
https://diec.mod.go.th/PDF/2022/O19.aspx
 
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี -    แสดงผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
-    มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ เช่น ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น
-    เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. ๒๕๖๔
https://diec.mod.go.th/PDF/2022/O12-O20-รายงานผลการใชจายงบประมาณ-ป-64.aspx
 
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ -    แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
-    เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. ๒๕๖๕
https://diec.mod.go.th//PDF/2022/O21-ปงบประมาณ-2565.aspx
 
O22 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ -    แสดงประกาศตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น
-    เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. ๒๕๖๕
https://diec.mod.go.th/BidNews.aspx
  https://diec.mod.go.th/BidNews.aspx
 
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน -    แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
-    มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น งานที่ซื้อหรือจ้าง วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาหรือราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุปเลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง เป็นต้น
-  จำแนกข้อมูลเป็นรายเดือน (กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนใดให้ระบุว่าไม่การจัดซื้อจัดจ้างในเดือนนั้น)
-    เป็นข้อมูลในระยะเวลาอย่างน้อย ๖ เดือนแรกรายงานผลของปี พ.ศ. ๒๕๖๕
https://diec.mod.go.th/diec-OIT/o23.aspx
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี -    แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
-    มีข้อมูลรายละเอียด เช่น งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เป็นต้น
-    เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. ๒๕๖๔
https://diec.mod.go.th/News/สรปผลการจดซอจดจางของหนวยงาน-ประจำเดอน-ต-ค-๖๓-ก-พ-๖.aspx
 
 
O25 นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
-    เป็นนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปี พ.ศ. ๒๕๖๔
-  แสดงนโยบาย หรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มีจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ เพื่อก่อให้เกิดการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม
-    เป็นนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุด ที่กำหนดในนามของหน่วยงาน
ไม่ได้รับการแบ่งมอบ
O26 การดำเนินการตามนโยบาย
การบริหารทรัพยากรบุคคล
-    เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๖๕
-    แสดงการดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
-    เป็นการดำเนินการที่มีความสอดรับกับนโยบาย หรือแผนการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ไม่ได้รับการแบ่งมอบ
 
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล -    แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปี พ.ศ.๒๕๖๕ อย่างน้อยประกอบด้วย
  • การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
  • การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
  • การพัฒนาบุคลากร
  • การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
  • การให้คุณให้โทษ และการสร้างขวัญและกำลังใจ
ไม่ได้รับการแบ่งมอบ
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี -    เป็นรายงานผลของปีที่ผ่านมา พ.ศ. ๒๕๖๕
-    แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
-    ข้อมูลรายละเอียดของการดำเนินการ เช่น ผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ผลการวิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นต้น
ไม่ได้รับการแบ่งมอบ
 
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต -    แสดงคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
-    มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอกจะทำการร้องเรียน รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน ส่วนงานที่รับผิดชอบ ระยะเวลาดำเนินการ เป็นต้น
https://diec.mod.go.th/complain.aspx?viewmode=0
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ -    แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์ โดยแยกต่างหากจากช่องทางทั่วไป เพื่อเป็นการคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสและเพื่อสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
-    สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
https://diec.mod.go.th/complain.aspx?viewmode=0
 
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ -    แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
-    มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียน เช่น จำนวนเรื่องร้องเรียน เรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ เรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ เป็นต้น (กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนให้ระบุไม่มีเรื่องร้องเรียน)
-    เป็นข้อมูลในระยะเวลาอย่างน้อย ๖ เดือนแรกของปี พ.ศ. ๒๕๖๕
https://diec.mod.go.th/PDF/2022/ขอรองเรยน.aspx
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น -    แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์
-    สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
ไม่ได้รับการแบ่งมอบ
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการ
มีส่วนร่วม
-    แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน เช่น ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น
-    เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๖๕
อท.ศอพท. ในฐานะ นขต.ศอพท.(ระดับกรม) เป็นหน่วยดำเนินการ และนำข้อมูลเผยแพร่ โดยตรง

https://did.mod.go.th/OIT1.aspx
 
 
O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร -    แสดงเนื้อหาเจตนารมณ์หรือคำมั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
-    ดำเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันของหน่วยงาน
ไม่ได้รับการแบ่งมอบ
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร -    แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน
-    เป็นการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้ถึงการให้ความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส
-    เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๖๕
ไม่ได้รับการแบ่งมอบ
 
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี -    แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน
-    มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน เช่น เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยงมาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นต้น
-    เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๖๕
ไม่ได้รับการแบ่งมอบ
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการ
ความเสี่ยงการทุจริต
-    แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงฯ
-    เป็นกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ O๓๖
-    เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๖๕
ไม่ได้รับการแบ่งมอบ
 
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร -    แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมของหน่วยงานที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต อย่างชัดเจน
-    เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๖๕
ไม่ได้รับการแบ่งมอบ
O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี -    แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
-    มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ช่วงเวลาดำเนินการ เป็นต้น
-    เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. ๒๕๖๕
ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ศปท.กห.
O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ ๖ เดือน -    แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ตามข้อ O๓๙
-    มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน เป็นต้น
-    เป็นข้อมูลในระยะเวลา ๖ เดือนแรกของปี พ.ศ. ๒๕๖๕
https://diec.mod.go.th/News/รายงานสรปผลการปฏบตตามแผนการปองกนและปราบปรามการ-(1).aspx
O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี -    แสดงผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
-    มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินการ เช่น
ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น
-    ใช้รายงานผลของปี พ.ศ. ๒๕๖๕
https://diec.mod.go.th/News/รายงานสรปผลการปฏบตตามแผนการปองกนและปราบปรามการ-(2).aspx
 
042 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน -    แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔
-    มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ เช่น ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ทีมีความสอดคล้องกับผลประเมินฯ ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงาน เป็นต้น
-    มีมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ผลการประเมินฯ โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ เช่น การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ การกำหนดแนวทางการกำกับติดตามให้นำไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล เป็นต้น
https://diec.mod.go.th/PDF/2022/042.aspx
 
043 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน -    แสดงผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
-    มีข้อมูลรายละเอียดการนำมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานในข้อ O๔๒ ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
-    เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๖๕
อท.ศอพท. : https://did.mod.go.th/OIT1.aspx
ศอว.ศอพท. : https://wpc.mod.go.th/OIT_WPC.aspx
รภท.ศอพท. : โรงงานเภสัชกรรมทหาร (mod.go.th)