ปรับขนาดอักษร
แสดงผล
TH
พลเอก จิรวิทย์  เดชจรัสศรี ผู้อำนวยการศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร


คมอการปฏบตงาน-ศอพท-(1).jpg

 
- แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ศอพท.

- รายงานแผนการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ศอพท.

- คู่มือปฏิบัติงาน ศอพท.

คู่มือการปฏิบัติงาน ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร พ.ศ.๒๕๖๐

ตารางการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี

ตารางการจัดทำร่าง พ.ร.บ.อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ

ตารางการจัดทำแผนจัดหาพัสดุ.

งานรับจ่ายเงิน สกง.ศอพท.

การส่งเสริมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศในการร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงานอื่น

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/แผนการจัดหาพัสดุ

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุรายเดือน

- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุประจำปี

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

- การปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ของ สป.

- มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

- ตัวอย่างแบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP