กรอบรป-ผอ2-(2).jpg
พลเอก ไพบูลย์ วรวรรณปรีชา
ผู้อำนวยการศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
 
1
/
/
คมอการปฏบตงาน-ศอพท-(1).jpg

 
- แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ศอพท.

- รายงานแผนการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ศอพท.

- คู่มือปฏิบัติงาน ศอพท.

คู่มือการปฏิบัติงาน ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร พ.ศ.๒๕๖๐

ตารางการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี

ตารางการจัดทำร่าง พ.ร.บ.อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ

ตารางการจัดทำแผนจัดหาพัสดุ.

งานรับจ่ายเงิน สกง.ศอพท.

การส่งเสริมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศในการร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงานอื่น

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/แผนการจัดหาพัสดุ

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุรายเดือน

- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุประจำปี

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

- การปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ของ สป.

- มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

- ตัวอย่างแบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP


 

    

ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
127 หมู่ 3 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (ศรีสมาน) ชั้น 8  ถ.ศรีสมาน ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทร. 0-2501-6660 ต่อ 5295