ปรับขนาดอักษร
แสดงผล
TH
พลเอก จิรวิทย์  เดชจรัสศรี ผู้อำนวยการศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร


แบบสำรวจความพึงพอใจ และไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ของศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร ในการกำกับและติดตาม
การดำเนินโครงการของ นขต.ศอพท. ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ของ สป.
 
กระบวนการที่ ๑ การบริหารจัดการด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ

กระบวนการที่ ๒ การส่งเสริมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ

กระบวนการที่ ๓ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกระทรวงกลาโหมกับหน่วยงานอื่นของภาครัฐ และเอกชน

กระบวนการที่ ๔ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกระทรวงกลาโหมกับมิตรประเทศ