กรอบรป-ผอ2-(2).jpg
พลเอก ไพบูลย์ วรวรรณปรีชา
ผู้อำนวยการศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
แบบสำรวจความพึงพอใจ และไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ของศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร ในการกำกับและติดตาม
การดำเนินโครงการของ นขต.ศอพท. ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ของ สป.
 
กระบวนการที่ ๑ การบริหารจัดการด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ

กระบวนการที่ ๒ การส่งเสริมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ

กระบวนการที่ ๓ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกระทรวงกลาโหมกับหน่วยงานอื่นของภาครัฐ และ         
                      เอกชน รวมทั้งมิตรประเทศ

กระบวนการที่ ๔ การดำเนินการควบคุมภายใต้กฎหมายความมั่นคงของ กห.

    

ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
127 หมู่ 3 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (ศรีสมาน) ชั้น 8  ถ.ศรีสมาน ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทร. 0-2501-6660 ต่อ 5295