กรอบรป-ผอ2-(2).jpg
พลเอก ไพบูลย์ วรวรรณปรีชา
ผู้อำนวยการศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
กรอบระยะเวลาแล้วเสร็จของงานและขั้นตอนการขออนุญาตตาม พ.ร.บ.โรงงานผลิตอาวุธของเอกชน


ขั้นตอนการดำเนินการขอรับหนังสืออนุญาตให้สั่ง หรือนำเข้ามาในราชอาณาจักร 
ซึ่งวัตถุหรืออาวุธเพื่อใช้ในการผลิตอาวุธ ฯ ตาม พ.ร.บ.โรงงานผลิตอาวุธของเอกชน พ.ศ.๒๕๕๐


ขั้นตอนการดำเนินการขอรับหนังสืออนุญาตให้เปลี่ยนแปลงโรงงานทำอาวุธ
ตาม พ.ร.บ.โรงงานผลิตอาวุธ พ.ศ.๒๕๕๐


การดำเนินการขั้นตอนการขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานทำอาวุธ
ตาม พ.ร.บ.โรงงานผลิตอาวุธ พ.ศ.๒๕๕๐


ขั้นตอนการดำเนินการขอรับหนังสืออนุญาตให้ขายหรือจำหน่ายอาวุธโดยการส่งออก
ไปนอกราชอาณาจักร ตาม พ.ร.บ.โรงงานผลิตอาวุธของเอกชน พ.ศ.๒๕๕๐


ขั้นตอนการดำเนินการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานทำอาวุธ
ตาม พ.ร.บ.โรงงานผลิตอาวุธ พ.ศ.๒๕๕๐

 


 


    

ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
127 หมู่ 3 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (ศรีสมาน) ชั้น 8  ถ.ศรีสมาน ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทร. 0-2501-6660 ต่อ 5295