สำนักงานงบประมาณ
11-(1).jpg
   
 ภารกิจ

        - จัดทำของงบประมาณรายจ่ายประจำปี และจัดทำคำขอประมาณการรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนอุตสาหกรรมป้องกันประเทศประจำปี รวมทั้งรวบรวมคำขอประมาณการรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนประจำปี ของ นขต.ศอพท.
        - บริหารและควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี และเงินทุนหมุนเวียนอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
        - ตรวจสอบและประเมินผลงบประมาณรายจ่ายประจำปี