กรอบรป-ผอ2-(2).jpg
พลเอก ไพบูลย์ วรวรรณปรีชา
ผู้อำนวยการศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
หน้าแรก > โครงสร้าง > สำนักงานงบประมาณ >
 
สำนักงานงบประมาณ
ผอ-หน-แผนก-sep-2020-สง.jpg
   
 ภารกิจ

        - จัดทำของงบประมาณรายจ่ายประจำปี และจัดทำคำขอประมาณการรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนอุตสาหกรรมป้องกันประเทศประจำปี รวมทั้งรวบรวมคำขอประมาณการรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนประจำปี ของ นขต.ศอพท.
        - บริหารและควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี และเงินทุนหมุนเวียนอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
        - ตรวจสอบและประเมินผลงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 

    

ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
127 หมู่ 3 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (ศรีสมาน) ชั้น 8  ถ.ศรีสมาน ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทร. 0-2501-6660 ต่อ 5295