กรอบรป-ผอ2-(2).jpg
พลเอก ไพบูลย์ วรวรรณปรีชา
ผู้อำนวยการศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
หน้าแรก > โครงสร้าง > ตรวจสอบภายใน >
 
ตรวจสอบภายใน
นตส-ต-ค-๖๔.jpg
   
 ภารกิจ

            - จัดทำแผนกการตรวจสอบภายในประจำปี ให้เสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการ
            - รายงานผลการตรวจสอบภายใน และให้เสนอรายงานตามแผนการตรวจสอบ กรณีที่ตรวจสอบพบข้อผิดพลาดที่จะมีผลเสียหายต่อส่วนราชการ หรือผู้บังคับบัญชา
            - รายงานการจัดซื้อจัดจ้างตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
            - ประสานงานด้านการตรวจสอบกับกรรมการตรวจสอบภายในจาก สตน.กห. และคณะเจ้าหน้าที่ของสำนัก งานตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อรับการตรวจ ฯ
            - ให้คำปรึกษากับ นขต.ศอพท. ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน
 

    

ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
127 หมู่ 3 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (ศรีสมาน) ชั้น 8  ถ.ศรีสมาน ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทร. 0-2501-6660 ต่อ 5295