กรอบรป-ผอ2-(2).jpg
พลเอก ไพบูลย์ วรวรรณปรีชา
ผู้อำนวยการศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
หน้าแรก > โครงสร้าง > ฝ่ายพระธรรมนูญ >
 
ฝ่ายพระธรรมนูญ
 
ธน-ต-ค-๖๔.jpg
ภารกิจ
            -  ตรวจร่างสัญญาต่างๆ ของทางราชการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ
            - ตอบข้อหารือหรือวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับระเบียบของทางราชการที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของหน่วย เพื่อช่วยให้การวินิจฉัยหรือแก้ปัญหานั้นๆ มีความถูกต้องและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ
            - สืบสวนและสอบสวนคดีตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชารวมถึงเป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายของผู้บังคับบัญชา
            - ศึกษาพิจารณา รวบรวมแสวงหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายและให้ความเห็นทั้งในข้อกฎหมายและข้อเท็จจริงในการสอบสวน และดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วย
 

    

ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
127 หมู่ 3 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (ศรีสมาน) ชั้น 8  ถ.ศรีสมาน ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทร. 0-2501-6660 ต่อ 5295