สำนักงานการเงิน
10.jpg       
  ภารกิจ  มีหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารการเงินราชการของศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร ให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการและปฏิบัติงานอื่นคามที่ได้รับมอบหมาย มีหัวหน้านายทหารการเงินเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
          การแบ่งมอบ  เป็นส่วนราชการขึ้นตรงต่อศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
          ขอบเขตความรับผิดชอบและหน้าที่ที่สำคัญ
              1. ดำเนินการเบิกจ่ายเงินราชการของศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
              2. รับผิดชอบการเก็บรักษาเงินราชการของศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
              3. ดำเนินการจัดทำบัญชีเงินราชการของศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
              4. ควบคุมงบประมาณเฉพาะการเบิกจ่ายเงิน
              5. ดำเนินการจัดทำรายงานการเงินเสนอต่อผู้มีอำนาจสั่งจ่ายเงินและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
              6. พิจารณาแก้ไขและปฏิบัติตามข้อทักท้วงและหรือข้อเสนอแนะของกรรมการตรวจเงินและบัญชีและหรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
              7. ดำเนินงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
          การแบ่งส่วนราชการ  สำนักงานการเงิน แบ่งส่วนราชการเป็น
               1. ส่วนบัญชี  มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีเงินราชการ รวบรวมและตรวจสอบเอกสารประกอบการลงบัญชีให้ถูกต้องสมบูรณ์ก่อนบันทึกรายการบัญชี ตลอดจนตรวจสอบยอดเงินตามบัญชีว่ามีพอจ่าย บันทึกรายการบัญชีให้ถูกต้องตรงกับหลักฐานและประเภทเงินสรุปยอดเงินรวมรับจ่ายประจำวันตามที่ได้บันทึกรายการในสมุดเงินสด ทำรายงานการเงินเก็บรักษาบัญชี และเอกสารประกอบการลงบัญชี และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
                2. ส่วนควบคุมการเบิกจ่าย  มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน ตรวจสอบและรับรองความถูกต้องของเอกสาร และหลักฐานการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ จัดทำหลักฐานการเบิกเงิน บันทึกรายการในสมุดคู่มือวางฎีกาและวางฎีกาเบิกเงิน เก็บรักษาคู่ฉบับฎีกาเบิกเงินที่ยังไม่ได้รับเงิน และฎีกาเบิกเงินฉบับที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน จัดทำหลักฐานการนำส่งเงิน จัดทำใบขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี และขอขยายเวลาขอเบิกเงินที่กันไว้ควบคุมงบประมาณเฉพาะการเบิกจ่ายเงินและรายงานสถานภาพการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
                3. ส่วนรับจ่ายเงิน  มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการับจ่ายเงินให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการและถูกต้องตามหลักฐานการรับจ่าย สรุปยอดเงินรับจ่ายและคงเหลือประจำวัน จัดทำ ตรวจสอบ เก็บรักษาหลักฐานการจ่ายเงินเดือน ค่าจ้างและหรือเงินอื่นที่จ่ายเป็นรายเดือน จัดทำหลักฐานการนำส่งเงิน และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย