กองนโยบายและแผน
ผอ-กนผ-ต-ค-๖๔.jpg
7.jpg
 
          ภารกิจ  มีหน้าที่ พิจารณา เสนอความเห็น วางแผน อำนวยการ ประสานงานและดำเนินการในด้าน
การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและการพลังงานทหาร กับยาและเวชภัณฑ์ต่าง ๆ ให้เป็นไปตามนโยบาย
ของกระทรวงกลาโหม และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย มีผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
          การแบ่งมอบ  เป็นส่วนราชการขึ้นตรงต่อศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
          ขอบเขตความรับผิดชอบและหน้าที่ที่สำคัญ
              1. พิจารณา เสนอความเห็น วางแผน ประสานงาน ดำเนินการ และกำหนดยุทธศาสตร์ในด้านการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
              2. พิจารณา เสนอความเห็น วางแผน ประสาน และดำเนินการในด้านการวิจัย ผลิต จัดหา สะสม การบริการน้ำมันเชื้อเพลิง หรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและการพลังงานอื่น ๆ
              3. พิจารณา เสนอความเห็น วางแผน ประสานงานในเรื่องระดมสรรพกำลังด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและการพลังงานทหาร
              4. พิจารณา เสนอความเห็น วางแผน ประสานงานและดำเนินการในด้านวิจัยและผลิตยุทโธปกรณ์สนับสนุนให้แก่ส่วนราชการหรือองค์กรอื่นและเอกชนทั้งภายในและต่างประเทศ
              5. พิจารณา ดำเนินการตรวจสอบและประเมินผลความก้าวหน้าของโครงการและงานที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและการพลังงานทหาร
               6. พิจารณา ตรวจสอบ และรวบรวมสถิติข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพการดำเนินงานด้านการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและการพลังงานทหารรวมทั้งการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ
               7. พิจารณา วางแผน ประสานงาน และดำเนินการ เกี่ยวกับการจัดหน่วย การฝึก การดูงาน การประชุมทั้งในประเทศและต่างประเทศของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและการพลังงานทหาร และการศึกษาของกำลังพลในต่างประเทศ
               8. ดำเนินงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
          การแบ่งส่วนราชการและหน้าที่  กองนโยบายและแผน  แบ่งส่วนราชการออกเป็น
               1. แผนกนโยบายและแผน  มีหน้าที่ พิจารณา เสนอความเห็น วางแผน อำนวยการ ประสานงาน และดำเนินการในด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและการพลังงานทหาร รวมทั้งการดำเนินการในด้านการระดมสรรพกำลัง การกำหนดยุทธศาสตร์ การจัดหน่วย การฝึก การดูงาน การประชุมทั้งในประเทศและต่างประเทศของศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและการพลังงานทหาร และการศึกษาของกำลังพลในต่างประเทศ
               2. แผนกข้อมูลและสถิติ  มีหน้าที่ พิจารณา ดำเนินการรวบรวมข้อมูล สถิติ รวมทั้ง เสนอแนะข้อคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลและสถิติ ในด้านการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและการพลังงานทหาร การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ การพัฒนาระบบราชการและปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
               3. แผนกโครงการ  มีหน้าที่ พิจารณา เสนอความเห็น วางแผนอำนวยการ ประสานงาน และดำเนินการรวบรวม จัดทำและบริหารงานที่กับโครงการวิจัยด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร ตลอดจนปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

                4. ธุรการกอง(เพื่อพลาง)